Όροι χρήσης

 

1. Όροι Προστασίας Δεδομένων

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» σέβεται άπαντα τα προσωπικά σας δεδομένα, και, έχοντας ως διαρκή στόχο την ασφάλεια αυτών, σας εγγυάται ότι καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους, χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να προσφέρει ασφάλεια, κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές με την εταιρεία μας. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπετε, δεδομένου ότι κάθε φορά που καταχωρείτε ένα στοιχείο σας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία του.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον διαδικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του παρόχου σας, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο φτάσατε στην ιστοσελίδα μας, η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψής σας. Τα στοιχεία αυτά δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω της βελτίωσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Κατά την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου, αποθηκεύονται τα αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης προσωπικά σας δεδομένα, το όνομα, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και αριθμό ταυτότητας ή κάρτας για μειωμένο εισιτήριο (φοιτητικό πάσο, κάρτα πολυτέκνων, κ.α.).

Με την βοήθεια των cookies, μικρών αρχείων προσωρινών ή μόνιμων, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, κατά την πλοήγηση, ορισμένες πληροφορίες, τα οποία αφενός δεν σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, αφετέρου δεν χρησιμοποιούνται για να προσδιορισθεί η ταυτότητά σας, αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη πλοήγηση και προβολή των πληροφοριών βάσει των προτιμήσεών σας. Είναι στην διακριτική σας ευχέρεια η αποθήκευση ή διαγραφή των αρχείων αυτών, τυχόν διαγραφή τους όμως, πιθανότατα θα περιορίσει τις δυνατότητες πλοήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» δεν πουλά ούτε ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Τυχόν μεταβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει, ενώ παράλληλα καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποτραπεί οιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτον.

Η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας μας, όπως περιγράφεται στο παρόν, είναι ενιαία και εφαρμόζεται συμπληρωματικά ως προς κάθε επιμέρους ειδικό κανονισμό της Εταιρείας ή και στους όρους σύμβασης μεταφοράς ή και στους όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή και στους όρους τυχόν ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πάντα όμως με γνώμονα την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Όροι Χρήσης

O παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.».  Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης που ακολουθούν, αφού η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Εφόσον προβείτε σε χρήση τεκμαίρεται και η συναίνεσή σας, κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική της Εταιρείας μας στην ενότητα : «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους κάτωθι όρους χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι όροι ισχύουν από την ανάρτησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η πρόσβαση και χρήση μετά τον χρόνο δημοσίευσης των νέων όρων προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι παρόντες όροι δεν πρέπει να συγχέονται με τους όρους σύμβασης μεταφοράς, οι οποίοι διέπουν την μεταφορά και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες, αφορούν δε αποκλειστικά στην χρήση της ιστοσελίδας μας.

Οιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την ερμηνεία τους, υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της πόλης της Καλαμάτας.

3 α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρεται για προσωπική μόνο χρήση και δεν συνεπάγεται κανένα περαιτέρω δικαίωμα για τον χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι τα σήματα και κάθε δικαίωμα πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, επί των περιεχομένων της, ανήκει αποκλειστικά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» και τους δικαιοπαρόχους της, ως εκ τούτου ο χρήστης δεν δικαιούται να αντιγράψει, αναπαραγάγει, ανατυπώσει, τροποποιήσει, πωλήσει ή με κάθε τρόπο αποκομίσει εμπορικό όφελος από τα περιεχόμενα του διαδικτυακού αυτού τόπου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας.

3 β. Περιορισμός της ευθύνης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» δεν εγγυάται για την ορθότητα ή ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται εδώ, είτε πρόκειται για κείμενα είτε για φωτογραφίες είτε για οποιουδήποτε τύπου πληροφορία, από οποιονδήποτε και αν καταχωρήθηκε αυτή και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια, θετική, αποθετική ή άλλη, που τυχόν προκλήθηκε ή προκληθεί από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή την πρόσβαση σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που τέτοιου είδους ζημία οφείλεται σε ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες, κατά τα προαναφερθέντα. Η απαλλαγή ευθύνης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», την οποία ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δεν εκτείνεται σε περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης από δόλο ή βαριά αμέλεια.

3 γ . Διασύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες

Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να παρέχονται διασυνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων και ιδίως τις τυχόν προσφερόμενες υπηρεσίες ή και προϊόντα ή και πληροφορίες δεν ελέγχει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» και για τις οποίες δεν ευθύνεται καθοιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων και περαιτέρω η χρήση των ιστοσελίδων αυτών, πραγματοποιείται κατ’ αποκλειστική του ευθύνη.

4. Όροι Μεταφοράς

1.   Δικαίωμα μεταφοράς έχουν μόνο οι επιβάτες που προσκομίζουν έγκυρο εισιτήριο. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσκομισθεί έγκυρα εκδοθέν ηλεκτρονικό εισιτήριο.

2.   Εισιτήριο τροποποιηθέν ή αλλοιωθέν, καθοιονδήποτε τρόπο, εφόσον η αλλοίωση ή τροποποίηση δεν συντελέσθηκε από την Εταιρεία δεν θεωρείται έγκυρο.

3.   Εισιτήριο που τυχόν χάθηκε ή καταστράφηκε, μερικά ή ολικά δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρο και θα πρέπει να αγορασθεί εκ νέου.

4.   Το εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναγραφόμενη σε αυτό διαδρομή, που περιλαμβάνει τον τόπο με την ώρα αναχωρήσεως, και τον τόπο προορισμού. Ο ναύλος που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στην ρητά αναφερόμενη στο εισιτήριο μεταφορά.

5.   Το εισιτήριο είναι αντικείμενο αξίας και ως εκ τούτου ο επιβάτης οφείλει να το φυλάσσει με επιμέλεια.

6.   Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει μαζί του το εισιτήριο, κατά την διάρκεια της διαδρομής, και να το επιδεικνύει στον οδηγό ή τον ελεγκτή  όποτε και εάν αυτό του ζητηθεί.

7.   Όταν το εισιτήριο υπόκεινται σε εκπτωτικό καθεστώς, ο επιβάτης οφείλει να έχει μαζί του το αποδεικτικό της έκπτωσης (πολύτεκνη κάρτα, φοιτητική κάρτα κ.α.) και να το επιδεικνύει όποτε αυτό του ζητηθεί, διότι σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό του εισιτηρίου.

5. Μεταφορά Αποσκευών

Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.

Οι αποσκευές των επιβατών μεταφέρονται δωρεάν με ευθύνη του επιβάτη. Χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ατομικές ηλεκτρονικές συσκευές, αξιόγραφα, κινητές αξίες ή άλλα τιμαλφή, επαγγελματικά έγγραφα, διαβατήρια ή ταυτότητες δεν πρέπει να περιέχονται στις παραδοθείσες κατά των έλεγχο των εισιτηρίων αποσκευές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και συνακόλουθης ζημίας σας, δεν θα ευθυνόμαστε, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης κάτωθι υπό το άρθρο 8 παρ. 1. Κάθε ευθύνη που έχουμε για αποζημίωση περιορίζεται λόγω δικής σας αμέλειας που προκάλεσε, συνέβαλε ή επέτεινε τη ζημία σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας λόγο απώλειας αποσκευής, παρακαλούμε να αναγράφετε τα στοιχεία σας ή να υπάρχουν διακριτικά επάνω στην αποσκευή σας, ώστε να είναι εύκολη και σίγουρη η αναγνώρισή της, αφού οι προστηθέντες υπάλληλοι της εταιρείας μας και ειδικότερα ο οδηγός, ο εισπράκτορας, ο εκδότης, ο φορτοεκφορτωτής, είναι αδύνατο να γνωρίζουν τους κατόχους των αποσκευών και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση παραλαβής των από λάθος άτομο ή στην περίπτωση απώλειας των.

Προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θα πρέπει να επιδεικνύει το διαβατήριο του ζώου ή το βιβλιάριο υγείας, το οποίο να είναι ενημερωμένο τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

Για τα υπεραστικά λεωφορεία, τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους και τα μικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως δέκα (10) κιλών, που μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς διαστάσεων 50×40×35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να μεταφέρονται με τα λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο διάδρομο είτε στα κλιμακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, όπως προαναφέρθηκε, δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν λουρί και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.

Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού (ανάγκες αλλεργικών κ.λπ. ατόμων που ευλόγως αποφεύγουν το συγχρωτισμό με κατοικίδια ζώα), θα γίνεται περιορισμός των δρομολογίων για την μεταφορά των ζώων. Τα δρομολόγια που θα εξυπηρετούν την μεταφορά των ζώων, πατήστε εδώ.

Η μεταφορά θα είναι για δυο (2) κατοικίδια ζώα ανά λεωφορείο.

6. Ανήλικοι επιβάτες

Απαγορεύεται η μεταφορά ανηλίκου, ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών, χωρίς συνοδεία από ενήλικο. Ο/Η συνοδός του ανηλίκου επιμελείται της ασφαλούς μεταφοράς αυτού και καταλαμβάνει μαζί με τον ανήλικο μία θέση επιβάτη, η οποία βρίσκεται όπισθεν άλλου καθίσματος.

Επιτρέπεται σε ανηλίκου, ηλικίας από έξι (6) έως δεκαπέντε (15) ετών, να χρησιμοποιούν ανά τρία διπλό, ενιαίο κατά την έδρα και ερεισίνωτο κάθισμα, εφ’ όσον ευρίσκεται όπισθεν άλλου καθίσματος επιβάτη.

7. Πολύτεκνοι

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 2268/31-8-2006 έγγραφο της Π.Ο.Α.Υ.Σ. το οποίο αναφέρει τον Νόμο 3454/2006 (άρθρο 6) βάσει του οποίου θα απονέμεται στο εξής η πολυτεκνική ιδιότητα και θα θεωρούνται ανά τριετία, από 1-1-2007, οι πολυτεκνικές ταυτότητες.

Σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, δικαίωμα διακίνησης με μειωμένο κατά 50 % εισιτήριο θα έχουν οι παρακάτω:

1. Οι πολύτεκνοι γονείς ισοβίως.
2. Τα άγαμα τέκνα (αγόρια και κορίτσια) που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.
3. Τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
4. Τα άγαμα τέκνα που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και
5. Τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ισοβίως.

8. Περίπτωση Ακύρωσης ή Αλλαγής Εισιτηρίου

Επιστρέφεται  το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της τιμής του εισιτηρίου στον επιβάτη, σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής οκτώ (8) ώρες τουλάχιστον προ της αναχωρήσεως, ή το πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση που ακυρώσει την κράτηση της θέσεως εντός οκτώ (8)  ωρών προ της ώρας αναχωρήσεως.

Το εισιτήριο μπορεί να τροποποιηθεί, όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδιού, ή να μεταβιβασθεί σε άλλα πρόσωπα χωρίς καμία επιβάρυνση των προσώπων αυτών (επιβαλλομένης στην περίπτωση μεταβιβάσεως κανονικού εισιτηρίου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται εισιτήριο μειωμένης τιμής ή ελευθέρας διακινήσεως της επιστροφής των αντιστοίχων χρημάτων στον αρχικό κάτοχο του εισιτηρίου), μόνο εις περίπτωση (ακύρωσης ή μεταβολής του προορισμού ή δρομολογίου ή αλλαγής επιβάτη ή αλλαγής ημερομηνίας) που τεθεί θεώρηση επί του εισιτηρίου, από αρμόδιο υπάλληλο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.».

 9. Περίπτωση Αποζημίωσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» υποχρεούται στην αποζημίωση των καταναλωτών για τις εξής περιπτώσεις:

1.   Για απώλεια αποσκευών, υπαιτιότητας του συγκοινωνιακού φορέα, ποσό ελάχιστης αποζημίωσης τριάντα (30) ευρώ.

2.   Για απώλεια ασυνόδευτων μικροδεμάτων, ποσό ελάχιστης αποζημίωσης δεκαπέντε (15) ευρώ.

3.   Για μη παραλαβή επιβάτη εξ υπαιτιότητος του συγκοινωνιακού φορέα από αφετηρία ή προκαθορισμένη στάση το τριπλάσιο της αξίας του εισιτηρίου.

10. Ασφάλεια Συναλλαγών

Οι συναλλαγές με Πιστωτικές Κάρτες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) μεταξύ του Αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία : «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία διεκπεραιώνει την συναλλαγή, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», δυνάμει συμβάσεως, που έχουν συνάψει οι δύο Εταιρείες.

Καθ΄ όλη την διάρκεια της διαδικασίας συναλλαγής, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» ουδεμία συμμετοχή έχει, ούτε λαμβάνει γνώση, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στοιχείων, που αφορούν πιστωτικές κάρτες. Η  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» απλά συναινεί προς την τράπεζα ως προς την αξία της συναλλαγής και μόνο.

Σε τυχόν περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής, που πραγματοποιεί την συναλλαγή, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της Πιστωτικής Κάρτας, η  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία : «ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» ουδεμία ευθύνη φέρει και δεν υποχρεούται σε οιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.

Μεταφορά κατοικίδιων ζώων

 

 

Προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θα πρέπει να επιδεικνύει το διαβατήριο του ζώου ή το βιβλιάριο υγείας, το οποίο να είναι ενημερωμένο τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

Για τα υπεραστικά λεωφορεία, τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους και τα μικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως δέκα (10) κιλών, που μεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού μεταφοράς διαστάσεων 50×40×35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να μεταφέρονται με τα λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο διάδρομο είτε στα κλιμακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, όπως προαναφέρθηκε, δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού (ανάγκες αλλεργικών κ.λπ. ατόμων που ευλόγως αποφεύγουν το συγχρωτισμό με κατοικίδια ζώα), θα γίνεται περιορισμός των δρομολογίων για την μεταφορά των ζώων. Τα δρομολόγια που θα εξυπηρετούν την μεταφορά των ζώων από Καλαμάτα προς Αθήνα θα είναι της ώρας 05:30-10:30-19:15-21:30 και από Αθήνα  για Καλαμάτα θα είναι της ώρας 07:00-11:00-15:00-21:30. Για τα δρομολόγια της Τριφυλίας θα είναι απο Χώρα προς Αθήνα της ώρας: 07:00-17:30, απο Γαργαλιάνους προς Αθήνα θα είναι της ώρας : 07:30-18:15, απο Κυπαρισσία προς Αθήνα θα είναι της ώρας: 08:10-18:50, απο Αθήνα-Κυπαρισσία-Γαργαλιάνοι-Χώρα θα είναι της ώρας: 08:00-19:00. Για αναλυτικές ώρες σε μορφή εντύπου πατήστε εδώ

Η μεταφορά θα είναι για δυο (2) κατοικίδια ζώα ανά λεωφορείο.

Χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας

Για κάθε σας ερώτημα σχετικά με την αγορά εισιτηρίου, το πρόγραμμα των δρομολογίων ή απλά για να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε τη διαδρομή που σας εξυπηρετεί καθώς και με οποιοδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.


Γράψτε μας

info@ktelmessinias.gr


Τηλεφωνήστε

(+30) 27210 28581


Ακολουθήστε μας

@ktelmessinias.gr

ή αφήστε μας ένα μήνυμα!

Θα εξετάσουμε το αίτημά σας και θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Δήμοι

Δήμος Γαργαλίανων

Δήμος Λεύκτρου

Δήμος ‘Αριος

Δήμος Αετού

Δήμος Ιθώμης

Δήμος Λεύκτρου

Δήμος Βουφράδος

Δήμος Δωρίου

Δήμος Καλαμάτας

Δήμος Κορώνης

Δήμος Κυπαρισσίας

Δήμος Μεθώνης

Δήμος Πύλου

Διάφορα

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας

Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Αξιοθέατα

 

Αρχαία Μεσσήνη

Η αρχαία Μεσσήνη βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Ιθώμη. Χτίσθηκε από τον Επαμεινώνδα το 370 με 369 π.Χ.. Η πόλη οχυρώθηκε για να αντέχει στις επιδρομές των Σπαρτιατών. Το τείχος της είχε μήκος 9 χλμ και πάχος σχεδόν 3 μέτρων και έφερε, σε μικρά διαστήματα, διώροφους ισχυρούς πύργους. Σώζονται εκτεταμένα τμήματα της οχύρωσης κυρίως δεξιά και αριστερά από τις δυο πλευρές της αρκαδικής πύλης.

Σήμερα μπορεί να δει κανείς την περιοχή του Ασκληπιείου, το θέατρο, το βουλευτήριο και το ναό της Άρτεμης. Σώζονται ακόμη τμήματα του σταδίου και το «Σεβαστείον» ή «Καισαρείον».

Ναός του Επικούριου Απόλλωνα

Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα είναι ένας από τους σπουδαιότερους και επιβλητικότερους της αρχαιότητας. Ανεγέρθηκε το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. (420-410 π.Χ;) και αποδίδεται στον Ικτίνο, τον αρχιτέκτονα του Παρθενώνα. Το μνημείο αυτό με την πανανθρώπινη σημασία και συνάμα ένα από τα καλύτερα σωζόμενα της κλασικής αρχαιότητας ήταν το πρώτο στην Ελλάδα που περιλήφθηκε στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986. Τμήμα της ζωφόρου του ναού αποσπάστηκε το 1814 και εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Κάστρο της Κορώνης

Το κάστρο της Κορώνης χτίσθηκε τον 6ο ή 7ο αιώνα μ.Χ.. Είναι από τα ελάχιστα κάστρα που στο εσωτερικό τους σώζονται οικίες και ναοί. Ξεχωρίζουν η εκκλησία της Αγίας Σοφίας και του Αγίου Χαραλάμπους.

Κάστρο της Μεθώνης

Το Κάστρο της Μεθώνης είναι κατασκευασμένο τον 7ο αιώνα πάνω σε ένα βραχώδες ακρωτήριο το οποίο χρησιμοποιήθηκε και ως αμυντικό φρούριο των Βυζαντινών (395 μ.Χ. – 1204 μ.Χ.). Στο βόρειο τμήμα του συναντάμε την οχυρωμένη ακρόπολη, ενώ μέσα στο χώρο του βρίσκονται πολλά και σημαντικά κτίσματα, μεταξύ των οποίων ερείπια οικιών, δύο τουρκικά λουτρά, η βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, ο Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, αρκετές δεξαμενές καθώς και λείψανα νεκροταφείου Βρετανών αιχμαλώτων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Κάστρα της Πυλου

Η Πύλος φιλοξενεί δυο κάστρα, το Νιόκαστρο και το Παλαιόκαστρο. Το Παλαιόκαστρο ή Παλιοναβαρίνο, κτισμένο από τους Φράγκους γυρω στο 1278, έχει ορθογώνιο σχήμα με πολλούς τετράγωνους και στρογγυλούς πύργους. Δίπλα στο κάστρο βρίσκεται η αναφερόμενη από τον Παυσανία σπηλιά του Νέστορα, όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Ερμής έκρυψε τις αγελάδες τις οποίες είχε κλέψει από τον Απόλλωνα ενώ , σύμφωνα πάλι με το μύθο, ο Νηλέας και ο γιος του Νέστορα χρησιμοποιούσαν τη σπηλιά για στάβλο. Το Νιόκαστρο κατασκευάστηκε το 1573 από τους Οθωμανούς στην είσοδο του φυσικού όρμου του Ναβαρίνου και αποτελείται από το επάνω και το κάτω κάστρο. Χαρακτηριστική στο επάνω κάστρο είναι η ακρόπολή του, εξαγωνικού σχήματος. Στον εσωτερικό χώρο του κάστρου υπάρχει ένα τουρκικό υδραγωγείο και τα ερείπια της γοτθικής εκκλησίας της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Η εκκλησία χτίστηκε από τους Φράγκους, στη συνέχεια μετατράπηκε σε τζαμί και σήμερα λειτουργεί ως ορθόδοξος Ναός.

Ανάκτορα βασιλιά Νέστορα

Τα ανάκτορα του βασιλιά Νέστορα αποτελούν ένα από τα καλύτερα μυκηναϊκά ανάκτορα που έχουν σωθεί κτίστηκαν γύρω στο 13ο αιώνα π.Χ. Στα ανάκτορα αυτά έχουν βρεθεί πολλές τοιχογραφίες που παριστάνουν λυράρηδες και γρύπες, δάπεδα με γραπτές διακοσμήσεις ενώ ο επισκέπτης πρέπει να σταθεί και στις χίλιες πινακίδες όπου διασώζεται η δεύτερη πιο παλιά μορφή της γλώσσας μας, η αρχαία ελληνική διάλεκτος της Γραμμικής Γραφής Β΄.

Βοϊδοκοιλιά

Η Βοϊδοκοιλιά είναι μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Μεσσηνίας. Αποτελείται από έναν σχεδόν ολοστρόγγυλο κόλπο από ψιλή αμμουδιά, που εγκλωβίζει μέσα του πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά. Δίπλα στην παραλία, προσφέρει τη σκιά του ένας μεγάλος βράχος. Ο χώρος θεωρείται αρχαιολογικός, οπότε ο πολιτισμός δεν έχει καταφέρει να αλλοιώσει το μέρος, και επικρατεί μία όμορφη ησυχία παρά τον αρκετό κόσμο που επισκέπτεται την παραλία.

Αγία Θεοδώρα

Η Αγία Θεοδώρα είναι ένας ναός του 10ου αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση με τον τοπικό θρύλο τα δάκρυα της Αγίας έγιναν ποτάμι και τα μαλλιά της δένδρα. Ο επισκέπτης μπορεί να αντικρίσει το εκπληκτικό θέαμα δεκαεφτά δέντρων ηλικίας 200-250 περίπου χρόνων που στηρίζονται στη στέγη του ναού.